REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ

fotopakiety.com.pl

 

Definicje

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej fotopakiety.com.pl, który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.fotopakiety.com.pl na rzecz Klientów.
 2. Klient to podmiot, który zawiera ze Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 3. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca to F.H.U. „INTER – FOTO” s.c. G.A. Cyplińscy, ul. Będzińska 12 41-200 Sosnowiec, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6452241343 oraz REGON 277402710, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.
 5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.fotopakiety.com.pl. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne.
 6. Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 7. Foto Sender to aplikacja komputerowa, bezpłatnie udostępniana przez Sklep, umożliwiająca dostosowywanie Produktów oraz kompletowanie zamówień przez Klienta.
 8. Druk to świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta usługa Druku Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 9. Serwis to świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta usługa naprawy aparatów fotograficznych, kamer, obiektywów lub lamp błyskowych.
 10. Sesja to świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta usługa wykonania sesji fotograficznej.
 11. Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.
 12. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. F.H.U. „INTER – FOTO” s.c. G.A. Cyplińscy, ul. Będzińska 12 41-200 Sosnowiec, tel./fax: +48 32 2910424, adres e-mail: biuro@fotopakiety.com.pl.
 13. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 14. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze programu Foto Sender, pod warunkiem Rejestracji i logowania.
 15. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta w programie Foto Sender przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego znajdującego się w programie Foto Sender.
 16. Produkt to efekt zlecenia Druku fotografii lub grafiki przez Klienta, w ramach Umowy o świadczenie usługi Druku.
 17. Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.
 18. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Usługodawcą.
 19. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Usługodawca.
 20. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§1 Ogólne warunki umowne

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Sklepu, w brzmieniu: www.fotopakiety.com.pl.
 2. Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu.
 4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
 6. Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

§2 Warunki korzystania i Rejestracja

 1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 3. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem programu Foto Sender i Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
 4. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze aplikacji Foto Sender dostępnej do pobrania na stronie internetowej Sklepu.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż:
  1. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji Usług Elektronicznych przez Usługodawcę,
  2. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem aplikacji Foto Sender, przy użyciu właściwej funkcjonalności znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

§3 Świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi Elektroniczne:
  1. udostępnienie formularza kontaktowego,
  2. udostępnienie formularza zamówień w programie Foto Sender,
  3. prowadzenie Konta Klienta w udostępnionym programie Foto Sender,
 2. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy.
 3. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się w programie Foto Sender, w celu wysłania zamówienia do Usługodawcy.
 4. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Klienta w programie FotoSender ,Photos3. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.
 5. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Elektronicznej może być rozwiązana przez Klienta lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.
 6.   Administratorem danych osobowych Klienta jest Artur Cypliński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. INTER-FOTO S.C. Grażyna i Artur Cyplińscy. 
  adres: ulica Zwycięstwa 16, 42-624 Tąpkowice
      telefon: 504017050
      e-mail: biuro@inter-foto.com.pl

  2. Dane osobowe pozyskujemy podczas rejestracji Klienta w serwisie www.inter-foto.com.pl , www.fotopakiety.pl , www.fotopakiety.com.pl ,www.photos3.eu i aplikacjach Photos3 i fotosender. Klient podaje nam swoje dane w celu realizacji zamówienia oraz, jeśli tak zdecyduje, wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie w celu otrzymywania powiadomień o Promocjach zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu i polityki prywatności. Podanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem niezbędnym dla realizacji zamówienia. 

  3. Dane osobowe pozyskujemy także z innych źródeł zgodnie z prawem. W każdym przypadku rzetelnie weryfikujemy, czy mamy podstawę prawną przetwarzania danych osobowych. 

  4. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z wymogami „RODO” – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

  5. Dane osobowe przekazywane są poniższym firmom, w związku z realizacją dokonanych przez klienta zamówień lub wydaniem przez Klienta zgody na otrzymywanie powiadomień. 
  a) firmom przewozowym, m.in. firmom kurierskim i Poczcie Polskiej, paczkomaty Inpost w celu dostawy zamówienia pod adres wskazany przez Klienta (realizacja zamówień), 
  b) firmom, które świadczą dla naszej firmy usługi dostarczenia i utrzymania oprogramowania m.in. bazydanych, dzięki któremu mogą funkcjonować nasze serwisy oraz wysyłane są powiadomienia do klientów (realizacja zamówień i wysyłanie powiadomień), 
  c) podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności online w przypadku realizacji transakcji płatniczych takimi metodami np. Dotpay (realizacja zamówień), 
  d) firmom zbierającym opinie o produktach oraz o sklepach, jeśli Klient zechce podzielić się o nas swoją opinią i wyrazi odrębną zgodę na przekazanie niezbędnych danych osobowych tj. Imienia lub Nicku oraz adresu e-mail, 
  e) biuru rachunkowemu, które obsługuje kompleksowo naszą księgowość, a więc także faktury sprzedażowe wystawiana dla Klientów z tytułu realizacji zamówień (realizacja zamówień). 
  Nie sprzedajemy danych osobowych Klientów, ani też nie udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom. 

  6. Dane osobowe Klienta przechowywane i przetwarzane są przez nas przez okres zależny od celu ich przetwarzania: 
  a) w przypadku rejestracji w naszym serwisie – przez okres w jakim Klient jest zarejestrowany, czyli do żądania ich usunięcia, po tym okresie dane Klienta będą przechowywane i przetwarzane w celach związanych z rozlicceniem naszych działań, jednak nie dłużej niż 10 lat, 
  b) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień – przez okres do czasu odwołania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania powiadomień, po tym okresie dane Klienta będą przechowywane i przetwarzane w celach związanych z rozliczaniem naszych działań, jednak nie dłużej niż 10 lat, 
  c) w przypadku dokonania zakupu przez Klienta – przez okres realizacji umowy sprzedaży, po tym okresie dane Klienta będą przechowywane i przetwarzane jedynie w celach związanych z rachunkowością, jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wszelkie operacje, transakcje, postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. 

  7. W związku z powierzonymi nam danymi osobowymi oraz ich przetwarzaniem przez administratora danych Klient ma prawo do: 
  a) dostępu do swoich danych,
  b) poprawiania swoich danych,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  d) żądania usunięcia swoich danych,
  e) przenoszenia swoich danych do innego administratora danych.

  8. Klient ma prawo również zgłosić sprzeciw. Sprzeciw można  zgłosić, pisząc do nas e-mail na adres biuro@inter-foto.com.pll lub pisząc list na adres : F.H.U. INTER-FOTO Ul. Będzińska 12 41-200 Sosnowiec
  9. Jeśli Klient uzna, że w jakikolwiek sposób reguły przetwarzania jego danych osobowych zostały naruszone, to przysługuje mu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzorczego i opisać w niej jakie działania uznaje się za naruszające prawa lub wolności.

§4 Zamówienia

 1. Zamówienia na Produkty można składać z zastosowaniem aplikacji Foto Sender przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcjonalności aplikacji Foto Sender w zakresie określenia Produktu, jego cech i sposobu realizacji zamówienia.
 2. Pliki cyfrowe zawierające fotografie lub grafiki przeznaczone do Druku powinny być przesłane w formacie jpg, png lub tiff oraz dostosowane do wybranego formatu druku, poprzez zastosowanie prawidłowego kadrowania i rozdzielczości.
 3. Po uruchomieniu programu, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.
 4. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia poprzez użycie przycisku:
  1. „Nowy użytkownik”, przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje, w trakcie składania zamówienia, Rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
  2. „Loguj”, przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
 5. Po wyborze sposobu składania zamówienia i dostosowaniu Produktu w programie Foto Sender, Klient podaje:
  1. informacje rozliczeniowe,
  2. informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia,
  3. sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,
  4. sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.
 6. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze „Twoje zlecenie” aplikacji Foto Sender, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
 7. Składając zamówienie z zastosowaniem dostarczonej fotografii lub grafiki, Klient:
  1. oświadcza że jest uprawniony do wykorzystania dostarczonej fotografii lub grafiki w celu realizacji Usługi Druku oraz iż nie jest ona obciążona prawami osób trzecich, a także nie zawiera treści bezprawnych,
  2. udziela Sprzedawcy bezpłatnej licencji na korzystanie z samodzielnie dostarczonej fotografii lub grafiki w ramach działalności Sklepu, w celu wykonania Usługi Druku, w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo.
 8. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola akceptacji zamówienia w obszarze „Twoje zlecenie” programu Foto Sender i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Druku Produktów ujętych w zamówieniu.
 9. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 10. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Usługodawcę.
 11. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.
 12. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
  1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  2. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.
 13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia Umowy Druku, złożonej przez Klienta.

§5 Druk

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługę Druku na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedmiot Umowy o świadczenie usługi Druku obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do wydruku przesłanych fotografii lub grafik, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Klienta i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Usługodawcy ceny Produktów.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu.
 4. Zawierając Umowę o świadczenie usługi Druku, Usługodawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 5. Umowa o świadczenie usługi Druku zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Usługodawcę.
 6. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 1 Dnia Roboczego.
 7. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.
 8. Wydanie Produktów odbywa się:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta,
  2. w przypadku wyboru odbioru osobistego Produktów przez Klienta, w placówce Sklepu pod adresem: „INTER – FOTO” s.c., ul. Będzińska 12 41-200 Sosnowiec, w Dniach Roboczych w godz. 9:30-17:30 i w sobotę w godz. 9:30-13:00 albo w placówce Sklepu pod adresem: „INTER – FOTO” s.c., ul. Wolności 139a 42-460 Mierzęcice, w Dniach Roboczych w godz. 10:00-17:00 i w sobotę w godz. 10:00-13:00.
 9. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
 10. Usługodawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 12. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

§6 Serwis

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów płatną usługę Serwisu.
 2. Przedmiot Umowy o świadczenie usługi Serwisu stanowi zobowiązanie Usługodawcy do wykonania na rzecz Klienta czynności serwisowych dotyczących przekazanych do naprawy aparatów fotograficznych, kamer, obiektywów lub lamp błyskowych oraz zobowiązanie Klienta do zapłaty należności umownej.
 3. Wycena przez Usługodawcę wynagrodzenia z tytułu wykonania usługi Serwisu oraz oszacowanie terminu realizacji następuje przed przystąpieniem do realizacji usługi oraz akceptacją warunków Umowy o świadczenie usługi Serwisu przez Klienta.
 4. Wycena jest płatna w kwocie 30,00 zł. Wartość należności z tytułu usługi Serwisu ulega pomniejszeniu o uiszczoną przez Klienta kwotę należności z tytułu wyceny.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych, jaka może nastąpić w wyniku ekspertyzy lub naprawy sprzętu. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do upewnienia się, że dane zapisane w sprzęcie przekazanym do naprawy zostały zapisane w formie kopii zapasowej.
 6. W celu złożenia zamówienia na usługę Serwisu, należy przesłać sprzęt podlegający serwisowi do Usługodawcy, wraz z załączeniem wypełnionego zlecenia serwisowego, zamieszczonego w obszarze strony internetowej Sklepu.
 7. Umowa o świadczenie usługi Serwisu zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zlecenia serwisowego przez Usługodawcę.

§7 Sesja

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów płatną usługę Sesji.
 2. Przedmiot Umowy o świadczenie usługi Sesji stanowi zobowiązanie Usługodawcy do wykonania na rzecz Klienta usługi wykonania sesji fotograficznej na indywidualnie ustalonych warunkach.
 3. W celu złożenia zamówienia na usługę Sesji, należy skontaktować się ze Sprzedawcą osobiście, drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Umowa o świadczenie usługi Sesji zostaje zawarta w drodze odrębnej umowy w formie pisemnej.

§8 Płatności

 1. Wartość płatności z tytułu usługi Druku jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.
 2. Wartość płatności z tytułu usługi Serwisu jest ustalana na podstawie wyceny Usługodawcy. Ceny podane w wycenie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT oraz koszty Dostarczenia przedmiotu podlegającego serwisowi i wybranej formy płatności.
 3. Wartość i warunki płatności z tytułu usługi Sesji są ustalane w drodze odrębnej umowy, zawartej w formie pisemnej.
 4. Koszty transakcji i Dostarczenia ponosi Klient.
 5. Łączna cena zamówienia Produktów, widoczna w obszarze „Twoje zlecenie” programu Foto Sender przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Klienta.
 6. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych usług:
  1. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Sklepu,
  2. przelewem na rachunek bankowy Sklepu,
  3. przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności,
  4. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika.
 7. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu lub realizacji usługi Druku.
 8. Rachunek lub faktura VAT z tytułu usługi Druku zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.
 9. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 10. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
  2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
  3. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 11. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
 13. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 

§9 Reklamacje i gwarancje

 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy.
 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny do pobrania tutaj.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 5. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Usługodawcy.
 6. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Druku oraz innych Usług Elektronicznych.
 7. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 8. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.
 9. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Usługodawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.
 10. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 12. Obniżona cena o której stanowi pkt 10 i 11 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 13. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 14. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Usługodawcy lub bezpośrednio do gwaranta.
 15. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§10 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy sprzedaży:
  1. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  2. Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych Dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.
 4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
 5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy, ma on obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać rzeczy w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie rzecz została Dostarczona Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.

§11 Postanowienia uzupełniające

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa Sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta w programie Foto Sender przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi Elektroniczne,
  3. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
  4. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług Elektronicznych przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.
 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Klient dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
 7. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Sklepu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Klienta, w przypadku gdy strony są związane Umową o charakterze ciągłym.
 9. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed datą jego zmiany.
 10. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 11. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 12. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 13. Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

 Załączniki:

 1. fotopakiety.com.pl – Formularz reklamacyjny Załącznik do Indywidualny e-Regulamin (PDF)
 2. fotopakiety.com.pl – Formularz reklamacyjny Załącznik do Indywidualny e-Regulamin (ODT)
 3. fotopakiety.com.pl – Formularz reklamacyjny Załącznik do Indywidualny e-Regulamin (DOCX)